#Blijfveiligthuis

Door het coronavirus zitten veel mensen gedwongen thuis. Lekker veilig, zou je zeggen. Dit blijkt helaas niet voor iedereen zo te zijn. Sinds het leven zich van buiten naar binnen heeft verplaatst, zien we namelijk een wereldwijde toename in het aantal slachtoffers van huiselijk geweld (Kuiper & Middel, 2020). Het ‘op elkaar zitten’ kan ertoe leiden dat binnen de huiselijke sfeer een grotere kans op (gewelddadig) conflict ontstaat. Waar de huidige maatregelen de gemeenschappelijke veiligheid ten goede doen, bevinden thuisblijvers zich dus in een riskantere situatie. Om ook de veiligheid van deze mensen te waarborgen, werden afgelopen weken in verschillende landen maatregelen getroffen. Ook Nederland gaat tot actie over.

Door: Julie le Sage

Huiselijk geweld kan doorgaans bij Veilig Thuis gemeld worden en in extreme gevallen ook bij de politie (NOS, 2020). Het daadwerkelijk melden blijkt echter voor veel slachtoffers een barrière te zijn, zeker nu iedereen zoveel mogelijk thuiszit en privacy hiermee in het geding komt. Waar dit thuis vaak niet mogelijk is, biedt de apotheek een toegankelijke manier om huiselijk geweld te melden.

Sinds een aantal dagen kunnen slachtoffers van huiselijk geweld zich namelijk met het codewoord ‘masker 19’ in apotheken laten horen. Het melden van huiselijk geweld zou met de invoering van het codewoord een stukje gemakkelijker worden. Alle Nederlandse apothekers zijn op de hoogte van het codewoord. Wanneer het codewoord door een slachtoffer wordt uitgesproken, kan deze samen met de apotheker naar een aparte ruimte om contact op te nemen met Veilig Thuis. Mocht het slachtoffer niet alleen zijn, onderneemt de apotheker zelf actie (Rijksoverheid, 2020).

Slachtoffers van huiselijk geweld geven aan de actie als een redding te zien. In de apotheek werken namelijk professionals die weten hoe er moet worden omgegaan met privacy en welke vervolgstappen gezet moeten worden. Het is een veilige plek, in tegenstelling tot de thuishaven van de mensen die melding komen doen. Daarbij behoeft het simpele codewoord geen uitleg: een kleine geruststelling voor slachtoffers (NOS, 2020).

Nederland volgt hiermee de stappen die andere landen eerder ook zetten tijdens de coronacrisis (Kuiper & Middel, 2020). De psychologische drempel ligt bij het melden van huiselijk geweld echter altijd al hoog (NOS, 2020). Om deze reden moet het initiatief dat tijdens corona is ontstaan, deze lijn in de toekomst doortrekken. Door na te blijven denken over goede campagnes wordt de drempel tot melding in de toekomst wellicht verlaagd. Zo heeft men als de buitenwereld haar deuren straks weer opent, ook de mogelijkheid veilig thuis te blijven.  

 

Kuiper, M. & Middel, M. (2020, 14 april). Coronacrisis maakt slachtoffers van huiselijk             geweld onzichtbaar. NRC. Geraadpleegd van        https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/14/huiselijk-geweld-a3996713

NOS. (2020, 1 mei). Codewoord voor huiselijk geweld: ‘Het zou mij hebben geholpen’. Geraadpleegd van https://nos.nl/artikel/2332463-codewoord-voor-huiselijk-geweld- het-zou-mij-hebben-geholpen.html

Rijksoverheid. (2020, 1 mei). Huiselijk geweld melden via apotheek. Geraadpleegd van   https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/01/huiselijk-geweld-melden-  via-apotheek