Wat is een ALV?

Op woensdag 13 februari 2019 zal de Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering (HALV)
plaatsvinden. Maar wat is een ALV? Wat wordt er behandeld en wie zijn er eigenlijk bij
aanwezig? Onze secretaris legt het voor jullie uit.

 
Wat is een Algemene Ledenvergadering (ALV)?
Een ALV is hét moment voor de leden om iets te zeggen over en mee te beslissen voor de
vereniging. De Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering is samen met de Wissel Algemene
Ledenvergadering (WALV) een van de minimaal twee ALV’s die tijdens een collegejaar
plaatsvindt. De HALV vindt, zoals de naam al zegt, halverwege het jaar plaats en kan worden
beschouwd als een tussentijdse evaluatie van het zittende bestuur. De WALV vindt aan het
begin van een nieuw collegejaar plaats en kan worden beschouwd als een eindevaluatie van
het huidige bestuur en introductie van het aanstaande bestuur.

 

Wat gebeurt er tijdens een ALV?
De activiteiten die plaatsvinden tijdens een ALV hangen af van het soort ALV. Tijdens de
WALV draait het met name om decharge van het h.t. bestuur, de installatie van het
aanstaande bestuur en het wijzigen en samenstellen van de ALV-commissies. Er wordt
teruggekeken op het afgelopen bestuursjaar en het huidige bestuur wordt geëvalueerd.
Daarna treden zij af en vindt de installatie van het aanstaande bestuur plaats. Hierbij wordt
het beleidsplan van het aanstaande bestuur besproken en heeft de ALV ruimte om hierover
vragen te stellen. Tijdens een HALV doet het zittende bestuur verslag van hun bevindingen
van het afgelopen half jaar. Zo krijgen de aanwezigen inzicht in de verrichte taken van het
bestuur, maar ook de eventuele knelpunten waar zij tegenaan zijn gelopen en de
toekomstplannen voor de vereniging. De HALV kan dus ook wel worden beschouwd als een
halfjaarlijkse evaluatie. Doorgaans is er een vaste rolverdeling tijdens een ALV. Zo zal de
voorzitter meestal de vergadering leiden. De voorzitter is de persoon die het bestuur
vertegenwoordigt en het woord voert namens het bestuur. Alleen tijdens specifieke punten,
zoals de bespreking van ieders persoonlijk verslag of de financiën, neemt een van de andere
bestuursleden het woord over. Daarnaast is de secretaris de notulist tijdens de vergadering.
Tevens doen de beleidsadviescommissie, kascontrolecommissie en beroepscommissie
verslag van hun bevindingen van het afgelopen (half) jaar. Indien daar behoefte aan is,
worden moties behandeld en worden er wijzigingen van het huishoudelijk reglement en de
statuten doorgevoerd.

 
Wie zijn aanwezig bij een ALV?
Alle leden en donateurs van de desbetreffende vereniging zijn welkom. Echter, zij hebben
niet allemaal stemrecht. Alleen gewone leden, dit zijn leden die student Criminologie aan de
EUR zijn, ereleden en buitengewone leden en oud-bestuursleden die niet twee
achtereenvolgende wissel-ALV’s hebben gemist, hebben stemrecht. Aangeslotenen en
donateurs zijn dus wel welkom, maar zij hebben geen stemrecht. De leden hebben een
essentieel zeggenschap tijdens een ALV, dus vanzelfsprekend zijn zij een van de belangrijkste
aanwezige partijen. Zonder leden kan er simpelweg geen ALV plaatsvinden. De ALV is belast
met besluiten betreffende het voortbestaan en de organisatie van een vereniging, zoals:
statutenwijzigingen, benoeming en ontslag van het bestuur, wijzigen en aannemen van
huishoudelijke regelementen en goedkeuring van de begroting. Zij hebben in principe alle
bevoegdheden die niet door de wet zijn bepaald, of zijn opgedragen aan het bestuur of
commissies. Daarnaast is natuurlijk het huidige bestuur (en bij een WALV het aanstaande bestuur) aanwezig. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en heeft eigen
taken en verantwoordelijkheden. Daarnaast zijn één of meer leden van de ALV-commissies
aanwezig om hun verslag te doen.