Wijziging van de agenda voor de WALV

Beste leden,

Voor de aankomende WALV is er een wijziging gekomen in de agenda. Hieronder de nieuwe agenda. Na de agenda zijn de voorstellen tot wijzinging HR te vinden.

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Ingekomen stukken
 5. Goedkeuring notulen Halfjaarlijkse Algemene Leden Vergadering op 23 februari 2017
 6. Jaarlijks verslag XVe bestuur der Criminologie In Actie
  1. Voorzitter
  2. Secretaris
  3. Penningmeester/Vice-voorzitter
  4. Commissaris Externe Betrekkingen
  5. Commissaris Interne Betrekkingen
  6. Commissaris Media
 7. Financieel Jaarverslag
 8. Voorstel tot wijziging HR: voorstel wijziging toevoeging art. 44.
 9. Jaarlijks verslag Beleidsadviescommissie 2016-2017
 10. Jaarlijks verslag Kascontrolecommissie 2016-2017
 11. Jaarlijks verslag Beroepscommissie 2016-2017
 12. Decharge Beleidsadviescommissie 2016-2017
 13. Decharge Kascontrolecommissie 2016-2017
 14. Decharge Beroepscommissie 2016-2017
 15. Decharge XVe bestuur der s.v. Criminologie In Actie
 16. Installatie XVIe bestuur der s.v. Criminologie In Actie
 17. Beleidsrede XVIe bestuur der s.v. Criminologie In Actie
 18. Begroting 2017-2018
 19. Voorstellen tot wijziging HR:
  1. Voorstel wijziging art. 11.4j.
  2. Voorstel wijziging art. 11.7.
 20. Installatie Beleidsadviescommissie 2017-2018
 21. Installatie Kascontrolecommissie 2017-2018
 22. Installatie Beroepscommissie 2017-2018
 23. W.v.t.t.k.
 24. Rondvraag
 25. Afsluiting

Voorstel tot toevoeging art. 44

Voorstel artikel 44 Disputen der Criminologie In Actie:

44.1 Een dispuut kan op een algemene ledenvergadering (ALV) van Criminologie In Actie opgericht worden. Het dispuut is pas officieel een dispuut als de statuten en de naam bij het bestuur van Criminologie in Actie zijn ingeleverd. Deze statuten worden ook op de website van Criminologie In Actie (www.svcia.nl) geplaatst, zodat iedereen inzicht heeft in de statuten van het dispuut.

44.2 Twee keer per jaar moet het bestuur van Criminologie In Actie op de hoogte gesteld worden van
de samenstelling van het dispuut.

44.3 Leden van een dispuut moeten leden, oudleden, niet geroyeerde leden, niet geroyeerde
oudleden of aspirantleden van Criminologie In Actie zijn.

44.4 Disputen mogen de belangen van de vereniging Criminologie In Actie niet schaden.

44.5 Dispuutsregels mogen niet tegen de statuten of het huishoudelijk reglement van Criminologie In Actie ingaan.

44.6 Het minimale aantal leden van een dispuut bij de oprichting bedraagt drie (3).

44.7 Ieder dispuut komt met hun naam, hun logo en een korte omschrijving op de de website van
Criminologie In Actie (www.svcia.nl).

44.8 Disputen krijgen drie e-mailadressen toegewezen. Deze zullen de volgende opbouw en vorm
hebben:
a. voorzitter@[dispuutnaam].svcia.nl
b. secretaris@[dispuutnaam].svcia.nl
c. penningmeester@[dispuutnaam].svcia.nl

Voorstel tot wijziging art. 11.4.j.

Huidig artikel:
11.4 De secretaris is belast met:
j. het coördineren van zaken gerelateerd aan werkervaringstrajecten die de vereniging faciliteert.

Voorstel:
Het schrappen van dit artikel.

Voorstel tot wijziging art. 11.7

Huidig artikel:

11.7 De commissaris externe betrekkingen is belast met: a. het aansturen van de acquisitiecommissie; b. het werven van partners en sponsoren; c. het onderhouden van contacten met deze partners en sponsoren; d. het bijhouden van een sponsor/contactadministratie.

Voorstel: wijzigen van de commissienaam van acquisitiecommissie naar partnershipcommissie.

Voorstel artikel:

11.7 De commissaris externe betrekkingen is belast met: a. het aansturen van de partnershipcommissie; b. het werven van partners en sponsoren; c. het onderhouden van contacten met deze partners en sponsoren; d. het bijhouden van een sponsor/contactadministratie.