Uitnodiging Halfjaarlijkse Algemene Leden Vergadering studievereniging Criminologie In Actie

Geachte leden,

Het is mij een eer en genoegen u namens het dertiende bestuur der studievereniging Criminologie In Actie uit te mogen nodigen voor de Halfjaarlijkse Algemene Leden Vergadering der studievereniging Criminologie In Actie.
De vergadering zal plaatsvinden op donderdag 26 maart vanaf 19:00 uur in lokaal T3-14 op de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

De agenda luidt als volgt:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststelling definitieve agenda
4. Ingekomen stukken
5. Goedkeuring notulen Wissel Algemene Ledenvergadering d.d. 23 september 2014
6. Halfjaarlijks verslag 13e bestuur der Criminologie In Actie
a. Voorzitter
b. Secretaris / vicevoorzitter
c. Penningmeester
d. Commissaris activiteiten
e. Commissaris externe betrekkingen
f. Hoofdredacteur
7. Halfjaarlijks financieel verslag
8. Voorstel tot wijziging huishoudelijk reglement
9. Wijziging sollicitatieprocedure
10. Halfjaarlijks verslag Kascontrolecommissie
11. Halfjaarlijks verslag Beleidsadviescommissie
12. W.v.t.t.k.
13. Rondvraag
14. Afsluiting

Aansluitend zal er een borrel plaatsvinden bij Het Witte Huis, Geldersekade 1C te Rotterdam.

De notulen van de Wisselings Algemene Leden Vergadering van 23 september 2014 zullen vanaf donderdag 12 maart ter inzage liggen bij de JFR-shop, VB-24.
Met vriendelijke groet,

h.t. Secretaris
XIIIe bestuur der studievereniging Criminologie In Actie