Wisselings Algemene Leden Vergadering

Beste leden,

Het is mij een eer en genoegen u namens het twaalfde bestuur der studievereniging Criminologie In Actie uit te mogen nodigen voor de Wisselings Algemene Leden Vergadering van studievereniging Criminologie In Actie. De vergadering zal plaatsvinden op dinsdagavond 23 september in lokaal L1-078 op de Erasmus Universiteit te Rotterdam vanaf 19:00 uur.

De notulen van de Halfjaarlijkse Algemene Leden Vergadering van 27 maart 2014 liggen vanaf maandag 8 september ter inzage op de kamer van de JFR, kamer VB-24.

De agenda van de Wisselings Algemene Leden Vergadering van 23 september is als volgt:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststelling definitieve agenda
4. Ingekomen stukken
5. Goedkeuring notulen Halfjaarlijkse Algemene Leden Vergadering d.d. 27 maart 2014
6. Jaarlijkse verslagen XIIe bestuur der s.v. Criminologie In Actie
a. Voorzitter
b. Vice-voorzitter/Secretaris
c. Penningmeester
d. Commissaris Activiteiten
e. Commissaris Externe Betrekkingen
f. Hoofdredacteur
7. Financieel jaarverslag
8. Verslag Beleidsadviescommissie
9. Verslag Kascontrolecommissie
10. Decharge Beleidsadviescommissie 2013/2014
11. Decharge Kascontrolecommissie 2013/2014
12. Decharge Conclaaf 2013/2014
13. Decharge Beroepscommissie 2013/2014
14. Decharge XIIe bestuur der s.v. Criminologie In Actie
15. Installatie XIIIe bestuur der s.v. Criminologie In Actie
a. Voorzitter
b. Vice-voorzitter/Secretaris
c. Penningmeester
d. Commissaris Activiteiten
e. Commissaris Externe Betrekkingen
f. Hoofdredacteur
16. Beleidsrede XIIIe bestuur der s.v. Criminologie in Actie
17. Begroting 2014/2015
18. Installatie Beleidsadviescommissie 2014/2015
19. Installatie Kascontrolecommissie 2014/2015
20. Installatie Beroepscommissie 2014/2015
21. W.v.t.t.k.
22. Rondvraag
23. Afsluiting

Na de vergadering zal er nog een borrel plaatsvinden in Stockholm, Spaansekade 12 te Rotterdam.